THE EFFICACY AND SAFETY OF KEVERPRAZAN (H008) IN THE TREATMENT OF DUODENAL ULCER: A MULTICENTERED, RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, ACTIVE-CONTROL TRIAL IN CHINA

Niandi Tan  1     Xinpu Miao  2     Aijun Liao  3     Chengxia Liu  4     Hao Wu  5     Honghui Chen  6     Fangfang Li  7     Qinghong Guo  8     Shengbao Li  9     Yanping Tang  10     Min Xia  11     Youli Liu  12     Xing Li  13     Huixin Chen  14     Xiaowei Liu  15     Yan Zhang  16     Zhenyu Zhang  17     Mei Su  18     Minhu Chen  1     Yinglian Xiao  1    
1 The First Affiliated Hospital, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China
2 Hainan Central Hospital, Haikou, China
3 The First Hospital, University of South China, Hengyang, China
4 Binzhou Medical University Hospital, Binzhou, China
5 The Second Affiliated Hospital and Yuying Children’s hospital of WMH, Wenzhou, China
6 The Second Hospital, University of South China, Hengyang, China
7 Chenzhou First People’s Hospital, Chenzhou, China
8 The First Hospital of Lanzhou University, Lanzhou, China
9 Taihe Hospital, Shiyan, China
10 Tianjin Hospital of ITCWM Nankai Hospital, Tianjin, China
11 Wuxi People’s Hospital, Wuxi, China
12 The People’s Hospital of Xuancheng City, Xuancheng, China
13 JiangXi PingXiang People’s Hospital, Pingxiang, China
14 Huizhou Municipal Central Hospital, Huizhou, China
15 Xiangya Hospital Central South University, Changsha, China
16 Zigong Fourth People’s Hospital, Zigong, China
17 Nanjing First Hospital, Nanjing, China
18 Jiangsu Carephar Pharmaceutical Co., Ltd, Nanjing, China

Conference
UEG Week 2022

Citation
United European Gastroenterology Journal 2022; 10 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing