THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ASSISTED SMALL BOWEL CAPSULE ENDOSCOPY (TANTALUS), MULTICENTRE STUDY – AI IN CAPSULE ENDOSCOPY WELL WITHIN OUR REACH!

Xia Xie  1     Yufeng Xiao     Jian-Jun Li     Qiang-Qiang Yang     Xue Peng     Xu-Biao Nie     Jian-Yun Zhou     Yong-Bing Zhao     Huan Yang     Xi Liu     En Liu     Yu-Yang Chen     Yuan-Yuan Zhou     Chao-Qiang Fan     Jian-Ying Bai     Xiao-Yan Zhao     Hui Lin     Anastasios Koulaouzidis  2     Shi-Ming Yang    
1 The 2nd Affiliated Hospital, the Third Military Medical University, Chongqing, China
2 Kirurgisk Afdeling A, Sygehus, Svendborg, Denmark

Conference
UEG Week 2022

Citation
United European Gastroenterology Journal 2022; 10 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing