THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ASSISTED SMALL BOWEL CAPSULE ENDOSCOPY (TANTALUS), MULTICENTRE STUDY – AI IN CAPSULE ENDOSCOPY WELL WITHIN OUR REACH!

Xia Xie  1     Yufeng Xiao  1     Jian-Jun Li  1     Qiang-Qiang Yang  1     Xue Peng  1     Xu-Biao Nie  1     Jian-Yun Zhou  1     Yong-Bing Zhao  1     Huan Yang  1     Xi Liu  1     En Liu  1     Yu-Yang Chen  1     Yuan-Yuan Zhou  1     Chao-Qiang Fan  1     Jian-Ying Bai  1     Xiao-Yan Zhao  1     Hui Lin  1     Anastasios Koulaouzidis  2     Shi-Ming Yang  2    
1 The 2nd Affiliated Hospital, the Third Military Medical University, Chongqing, China
2 Kirurgisk Afdeling A, Sygehus, Svendborg, Denmark

Conference
UEG Week 2022

Citation
United European Gastroenterology Journal 2022; 10 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing