SHORT-TERM OUTCOMES OF ENDOSCOPIC RESECTION FOR COLORECTAL NEUROENDOCRINE TUMORS: A JAPANESE MULTICENTER PROSPECTIVE C-NET STUDY​​​​

Sayo Ito  1     Kinichi Hotta  1     Masau Sekiguchi  2     Yoji Takeuchi  3     Shiro Oka  4     Hironori Yamamoto  5     Kensuke Shinmura  6     Keita Harada  7     Toshio Uraoka  8     Takashi Hisabe  9     Yasushi Sano  10     Hitoshi Kondo  11     Takahiro Horimatsu  12     Hidezumi Kikuchi  13     Takuji Kawamura  14     Shinji Nagata  15     Katsumi Yamamoto  16     Masahiro Tajika  17     Shigetsugu Tsuji  18     Toshihiro Kusaka  19     Yusuke Okuyama  20     Naohisa Yoshida  21     Tomohiko Moriyama  22     Aki Hasebe  23     Suketo So  24     Hideki Kobara  25     Hiroshi Kashida  26     Ryoichi Miyanaga  27     Sosuke Kato  28     Toshio Hayashi  29     Kiyonori Kobayashi  30     Masakatsu Fukuzawa  31     Hiroyuki Kato  32     Tetsuji Takayama  33     Jun Konishi  34     Hiro-o Matsushita  35     Narasaka Toshiaki  36     Ken Ohata  37     Kazutomo Togashi  38     Hisashi Nakamura  39     Kentaro Moriichi  40     Yasushi Oda  41     Naoki Kanda  42     Toshio Kuwai  43     Shuji Terai  44     Makoto Sanomura  45     Shinji Kitamura  46     Hayato Miyamoto  47     Hideki Ishikawa  48     Takahisa Matsuda  49    
1 Shizuoka Cancer Center, Shizuoka, Japan
2 National Cancer Center Hospital, Tokyo, Japan
3 Osaka International Cancer Institute, Osaka, Japan
4 Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan
5 Jichi Medical University, Shimotsuke, Japan
6 National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Japan
7 Okayama University Hospital, Okayama, Japan
8 Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan
9 Fukuoka University Chikushi Hospital, Chikushino, Japan
10 Sano Hospital, Kobe, Japan
11 Tonan Hospital, Sapporo, Japan
12 Kyoto University Hospital, Kyoto, Japan
13 Hirosaki University Graduate School of Medicine, Hirosaki, Japan
14 Kyoto Second Red Cross Hospital, Kyoto, Japan
15 Hiroshima City North Medical Center Asa Citizens Hospital, Hiroshima, Japan
16 Japan Community Healthcare Organization Osaka Hospital, Osaka, Japan
17 Aichi Cancer Center Hospital, Nagoya, Japan
18 Ishikawa Prefectural Central Hospital, Kanazawa, Japan
19 Kyoto Katsura Hospital, Kyoto, Japan
20 Kyoto First Red Cross Hospital, Kyoto, Japan
21 Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyto, Japan
22 Kyushu University Hospital, Fukuoka, Japan
23 Shikoku Cancer Center, Matsuyama, Japan
24 Tobata Kyoritsu Hospital, Kitakyushu, Japan
25 Kagawa University, Kagawa, Japan
26 Kindai University Faculty of Medicine, Osaka-sayama, Japan
27 National Hospital Organization Tokyo Medical Center, Tokyo, Japan
28 NTT Medical Center Sapporo, Sapporo, Japan
29 Osaka University Graduate School of Medicine, Suita, Japan
30 Kitasato University Hospital, Sagamihara, Japan
31 Tokyo Medical University Hospital, Tokyo, Japan
32 Tokyo Women’s Medical University Adachi Medical Center, Tokyo, Japan
33 Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences, Tokushima, Japan
34 Tochigi Cancer Center, Utsunomiya, Japan
35 Akita Red Cross Hospital, Akita, Japan
36 University of Tsukuba Hospital, Tsukuba, Japan
37 NTT Medical Center Tokyo, Tokyo, Japan
38 Aizu Medical Center, Fukushima Medical University, Aizuwakamatsu, Japan
39 Akasaka Endoscopic Clinic, Tokyo, Japan
40 Asahikawa Medical University, Asahikawa, Japan
41 Oda GI Endoscopy and Gastroenterology Clinic, Kumamoto, Japan
42 Takatsuki Red Cross Hospital, Takatsuki, Japan
43 National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center, Kure, Japan
44 Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan
45 Hokusetsu General Hospital, Takatsuki, Japan
46 Sakai City Medical Center, Sakai, Japan
47 Hanwa Memorial Hospital, Osaka, Japan
48 Graduate School of Medicine Science, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan
49 Toho University Omori Medical Center, Tokyo, Japan

Topic
Colorectal

Conference
UEG Week 2023

Citation
United European Gastroenterology Journal 2023; 11 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing