QUANTIFYING ENDOSCOPIST SKILL: A NOVEL COMPUTER-AIDED QUALITY IMPROVEMENT SYSTEM FOR COLONOSCOPY

Tomoya Shibuya  1     Shinei Kudo     Masashi Misawa     YUTARO IDE     Katsuro Ichimasa     Yu Niimura     Sasabe Keisuke     Yurie Kawabata     SHUNTO IWASAKI     Jiro Kawashima     Shigenori Semba     Yuriko Morita     Takanori Kuroki     Shun Kato     Osamu Shiina     Yuki Miyata     Kazumi Takishima     Yuki Takashina     Kenichi Mochizuki     Yosuke Minegishi     Eri Tamura     Yohei Ogura     Masahiro Abe     Taishi Okumura     Yuta Sato     Yuta Kouyama     Tatsuya Sakurai     Yushi Ogawa     Yasuharu Maeda     Hiroki Nakamura     Shingo Matsudaira     Noriyuki Ogata     Tomokazu Hisayuki     Takemasa Hayashi     Kunihiko Wakamura     Hideyuki Miyachi     Naruhiko Sawada     Fumio Ishida     Toshiyuki Baba    
1 Showa University Northern Yokohama Hospital, Yokohama, Japan

Topic
Colorectal

Conference
UEG Week 2023

Citation
United European Gastroenterology Journal 2023; 11 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing