PROGNOSTIC FACTORS OF SEVERE POST-ERCP PANCREATITIS - A MULTICENTER PROSPECTIVE COHORT STUDY

Taro Yamashita  1     Kazuya Matsumoto     Hisashi Noma  2     Koichi Fujita  3     Shujiro Yazumi  4     Takeshi Tomoda  5     Takumi Onoyama     Keiji Hanada  6     Akihito Okazaki  7     Ken Hirao  8     Daisuke Goto  9     Ichiro Moriyama  10     Yoshinori Kushiyama  11     Mamoru Takenaka  12     Tooru Maruo  13     Toshiro Katayama  14     Takashi Kawamura  15     Akira Kurita  16     Toshiharu Ueki     Hisakazu Matsumoto  17     Masanori Asada  18     Hiroko Nebiki  19     Masahiro Tsujimae  20     Tokuhiro Matsubara  21     Satoki Yasumura  22     Takashi Tamura  23     Saiko Marui  24     Akira Mitoji  25     Hideki Kamada  26     Kazunori Hasegawa  27     Chishio Noguchi  28     Atsuhiro Masuda     Ryoji Takada  29     Yohei Takeda     Hajime Isomoto     Hirofumi Kawamoto  30    
1 Tottori University, Yonago, Japan
2 Institute of Statistical Mathematics, Tachikawa, Japan
3 Yodogawa Christian Hospital, Osaka, Japan
4 Kitano Hospital, Tazuke Kofukai Medical Research Institute, Osaka, Japan
5 Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama, Japan
6 Onomichi General Hospital, Onomichi, Japan
7 Hiroshima Red Cross&Atomic-bomb Survivors Hospital, Hiroshima, Japan
8 Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital, Hiroshima, Japan
9 Katahara Goto Clinic, Tottori, Japan
10 Shimane University Hospital, Izumo, Japan
11 Matsue Red Cross Hospital, Matsue, Japan
12 Kinki University, Osaka-sayama, Japan
13 Fukuoka University Chikushi Hospital, Fukuoka, Japan
14 Morinomiya University of Medical Sciences Faculty of Health Sciences, Osaka, Japan
15 Kyoto University Health Service, Kyoto, Japan
16 Kitano Hospital, The Tazuke Kofukai Medical Research Institute, Osaka, Japan
17 Japan Red Cross Hospital Wakayama Medical Center, Wakayama, Japan
18 Japan Red Cross Osaka Hospital, Osaka, Japan
19 Osaka City General Hospital, Osaka, Japan
20 Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan
21 Toyonaka Municipal Hospital, Toyonaka, Japan
22 Kobe City Medical Center West Hospital, Kobe, Japan
23 Wakayama Medical University, Wakayama, Japan
24 Kyoto University Graduate School of Medicine, Kyoto, Japan
25 Nara Medical University, Nara, Japan
26 Kawaga University, Miki-cho, Kagawa, Japan
27 Takatsuki Hospital, Takatsuki, Japan
28 Shin Beppu Hospital, Beppu, Japan
29 Osaka International Cancer Institute, Osaka, Japan
30 Kawasaki Medical School General Medical Center, Okayama, Japan

Conference
UEG Week Virtual 2020

Citation
United European Gastroenterology Journal 2020; 8 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing