OPTIMIZATION OF VONOPRAZAN-AMOXICILLIN DUAL THERAPY FOR ERADICATING HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN CHINA: A PROSPECTIVE, RANDOMIZED CLINICAL PILOT STUDY

Yi Hu  1     Xin Xu  1     Yaobin Ouyang  1     Cong He  1     Nianshuang Li  1     Chuan Xie  1     Chao Peng  1     Zhenhua Zhu  1     Yong Xie  1     Xu Shu  1     Nonghua Lu  1     Yin Zhu  1    
1 The First Affiliated Hospital of Nanchang University, Nan Chang, China

Conference
UEG Week 2022

Citation
United European Gastroenterology Journal 2022; 10 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing