Double guidewire technique using a double lumen cannula for interventional EUS

Yousuke Nakai  1     Yukari Suzuki  1     Akiyuki Inokuma  1     Sachiko Kanai  1     Hiroki Oyama  1     Tatsunori Suzuki  1     Tomoka Nakamura  1     Tatsuya Sato  1     Ryunosuke Hakuta  1     Kazunaga Ishigaki  1     Kei Saito  2     Tomotaka Saito     Tsuyoshi Hamada     Naminatsu Takahara     Suguru Mizuno     Hirofumi Kogure     Minoru Tada     Kazuhiko Koike    
1 University of Tokyo,Tokyo,Japan
2 U

Conference
UEG Week 2019

Citation
United European Gastroenterology Journal Volume 7 Issue 8 (Supplement), October 2019


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing