DOES AI-ASSISTED COLONOSCOPY IMPROVE ADENOMA DETECTION IN SCREENING COLONOSCOPY? A LARGE-SCALE MULTI-CENTRE RANDOMISED CONTROLLED STUDY

Raymond Tang  1     Sunny Wong  1     Thomas Yuen Tung Lam  1     Joyce Mak  1     Joseph Jao Yiu Sung  1     James Y. Lau  2     Hong Xu_merge     Weiran Xu     Tantan Ma     Tingting Cao     Guijun Zhao     Xue Li     Yunpeng Liu     Shuntian Cai     Hongzhi Xu     Zhenshi Ye     HONG ZHU     Xiong Liang     Qi Wu     Jing Wang     Peng Yuan     Guanyi Liu     Rong Long    
1 The Chinese University of Hong Kong,Hong Kong,Hong Kong
2 The Chinese University of Hong Kong,Hong Kong,Hong

Citation
United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing