CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PROGNOSIS OF PRIMARY SMALL-BOWEL CANCER: AN ANALYSIS OF THE JSCCR DATABASE FROM MULTICENTER IN JAPAN

Ken Yamashita  1     Shiro Oka     Takeshi Yamada  2     Keigo Mitsui  3     Hironori Yamamoto  4     Keiichi Takahashi  5     Akio Shiomi  6     Kinichi Hotta     Yoji Takeuchi  7     Toshio Kuwai  8     Fumio Ishida  9     Shinei Kudo     Shoichi Saito  10     Masashi Ueno     Eiji Sunami   11     Tomoki Yamano  12     Michio Itabashi  13     Kazuo Ohtsuka  14     Yusuke Kinugasa     Takayuki Matsumoto  15     Tamotsu Sugai     Toshio Uraoka  16     Koichi Kurahara  17     Shigeki Yamaguchi  18     Tomohiro Kato  19     Masazumi Okajima  20     Hiroshi Kashida  21     Yoshito Akagi  22     Hiroaki Ikematsu  23     Masaaki Ito      Motohiro Esaki   24     Masaya Kawai   25     Takashi Yao  26     Yojiro Hashiguchi   27     Kenichi Sugihara      Yoichi Ajioka  28     Shinji Tanaka    
1 Hiroshima University Hospital, Hiroshima, Japan
2 Nippon Medical School, Tokyo, Japan
3 Nippon Medical School, Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan
4 Jichi Medical University, Tochigi, Japan
5 Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan
6 Shizuoka Cancer Center, Shizuoka, Japan
7 Osaka International Cancer Institute, Osaka, Japan
8 National Hospital Organization Kure Medical Center and Chugoku Cancer Center, Hiroshima, Japan
9 Showa University Northern Yokohama Hospital, Kanagawa, Japan
10 Cancer Institute Hospital of the Japanese Foundation for Cancer Research, Tokyo, Japan
11 Kyorin University School of Medicine, Tokyo, Japan
12 Hyogo College of Medicine, Hyogo, Japan
13 Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan
14 Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
15 Iwate Medical University, Iwate, Japan
16 Gunma University Graduate School of Medicine, Gunma, Japan
17 Matsuyama Red Cross Hospital, Ehime, Japan
18 Saitama Medical University International Medical Center, Saitama, Japan
19 The Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
20 Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital, Hiroshima, Japan
21 Kindai University, Osaka, Japan
22 Kurume University School of Medicine, Fukuoka, Japan
23 National Cancer Center Hospital East, Chiba, Japan
24 Saga University, Saga, Japan
25 Juntendo University, Tokyo, Japan
26 Juntendo University Graduate School of Medicine, Tokyo, Japan
27 Japanese Red Cross Omori Hospital, Tokyo, Japan
28 Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan

Topic
Small Intestine & Nutrition

Conference
UEG Week 2023

Citation
United European Gastroenterology Journal 2023; 11 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing