ASSISTANCE OF A REAL-TIME AUTOMATIC COLON POLYP DETECTION SYSTEM INCREASES POLYP AND ADENOMA DETECTION DURING COLONOSCOPY: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

Pu Wang  1     Shishira Bharadwaj  2     Tyler M. Berzin  2     Aymeric Becq  3     Liangping Li     Peixi Liu     Xun Xiao     Yan Song     Di Zhang     Yi Li     Guangre Xu     Mengtian Tu     Xiao Xiao     Zhiwei Zhang     Jiong He     Xin Yi     Weimin Pan     JingJia Liu     Xiaogang Liu    
1 Sichuan Academy of Medical Sciences & Sichuan Provincial People's Hospital,Chengdu,China
2 Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School,Boston,United States
3 Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School,Boston,U

Conference
UEG Week 2018

Citation
United European Gastroenterology Journal 2018; 6 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at office@ueg.eu

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing