AN UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI STRAIN INDUCED CHOLANGITIS IN THE PROGRESSION OF PRIMARY BILIARY CHOLANGITIS

Hongyu Chu  1     Yuhang Liu     Jianming Yang  2     Rongrong Zheng     Xiaoyi Wang     Qiang Tang     Xue Zhang     Nian Chen     Hao Jia     Jiangpeng Liu     BANGMAO WANG  3     Quan Wang     Yanni Li     Lu Zhou    
1 Tianjin Medical University General Hospital, Tianjin, China
2 Tianjin Medical University, Tianjin, China
3 TianJin Medical University General Hospital, Tianjin, China

Topic
Hepatobiliary

Conference
UEG Week 2023

Citation
United European Gastroenterology Journal 2023; 11 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing