ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DETECTING ESOPHAGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA BY ENDOSCOPIC ULTRASOUND

Linna Luo  1     Yin Li  1     Chaofeng Li  1     Bingzhong Jing  1     Kunhao Bai  1     Xinxin Huang  1     yuhong wang  1     Yishu Deng  1     Longjun He  1    
1 Sun Yat-sen University Cancer Center, Guangzhou, China

Conference
UEG Week Virtual 2020

Citation
United European Gastroenterology Journal 2020; 8 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing