PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY OF ENDOSCOPIC BILIARY STONE EXTRACTION USING EITHER A BASKET OR BALLOON CATHETER: THE BASKETBALL STUDY

Ichiro Yasuda  1     Noritaka Ozawa  1     Shinpei Doi  1     Tsuyoshi Mukai  2     Masanori Nakashima  3     Takuji Iwashita     Masahito Shimizu     Tesshin Ban     Issei Kojima     Koichiro Matsuda     Mitsuru Matsuda     Yusuke Ishida     Yoshinobu Okabe     Nobuhiro Ando     Keisuke Iwata    
1 Dept. of Gastroenterology,Teikyo University Mizonokuchi Hospital,Kawasaki,Japan
2 Dept. of Gastroenterology,Gifu Municipal Hospital,Gifu,Japan
3 Dept. of Gastroenterology,Gifu M

Conference
UEG Week 2015

Citation
United European Gastroenterology Journal; 2015: 2 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing