METAGENOMICS ANALYSIS THE FUNCTION AND MOLECULAR MECHANISMS OF THE VARIABLE BACTERIA IN IBS-D AND DEPRESSION

Lu Zhang  1     Shi Wei Zhu  1     Xiao Qi Wang  2     Zhe Wang  2     Yi Xuan Liu  3     Kun Wang     Huai Qiu Zhu     Liping Duan    
1 Peking University Third Hospital, Gastroenterology, Beijing, China
2 College of Engineering, Peking University, Biomedical Engineering, Beijing, China
3 Peking University Third Hospital, G

Conference
UEG Week 2016

Citation
United European Gastroenterology Journal; 2016: 2 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing