IMPROVEMENT OF DETECTION RATE OF EARLY GASTRIC CANCER BY A TRAIN-THE-TRAINER (TTT) COURSE IN CHINA: A PROSPECTIVE CONTROLLED STUDY

Jian-Wei Hu  1     Ming-Yan Cai  1     Qiang Shi  2     Bo-Qun Zhu     Yuan Huang     Wenzheng Qin     zhong ren     Jing-Zheng Liu     Jing-Jing Lian     Zhen Zhang     Ping-Hong Zhou     Kenshi Yao    
1 Endoscopy Center and Endoscopy Research Institute, Zhongshan Hospital, Fudan University,Endoscopy Center and Endoscopy Research Institute,Shanghai,China
2 Endoscopy Center and Endoscopy

Conference
25th UEG Week 2017

Citation
United European Gastroenterology Journal 2017; 5 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing