ENDOSCOPIC MUCOSAL RESECTION OF GASTROINTESTINAL POLYPS WITH A NOVEL PLASMA RADIOFREQUENCY GENERATOR: A NON-INFERIORITY MULTICENTERRANDOMIZEDCONTROL STUDY

Mingyan Cai  1     Liang Zhu  1     Xiao-Yue Xu  2     Jia-Xin Xu     Dan-Feng Zhang     Zhen Zhang     Quan-Lin Li     Wen-Zheng Qin     Li Feng     Peng Li     Jian-Guang Xu     Ping-Hong Zhou    
1 Endoscopy Center and Endoscopy Research Institute,Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai Collaborative Innovation Center of Endoscopy, Shanghai, China
2 Endoscopy Center an

Conference
UEG Week 2022

Citation
United European Gastroenterology Journal 2022; 10 (Supplement 8)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing