CHARACTERISTICS OF ANTICOAGULANTS ASSOCIATED UPPER GASTROINTESTINAL MUCOSAL INJURY - COMPARISON BETWEEN WARFARIN AND NOAC -

Yuji Shimada  1     Akihito Nagahara  1     Mariko Hojo  2     Daisuke Asaoka  3     Kentaro Izumi     Ayato Murata     Masato Kamei     Hironori Tsuzura     Shunsuke Sato     Yoshio Kanemitsu     Yutaka Narita     Takuya Genda     Katsuyori Iijima     Yuta Nakagawa     Tsutomu Takeda     Kohei Matsumoto     Hiroya Ueyama     Kenshi Matsumoto     Sumio Watanabe    
1 Gastroenterology ,Juntendo University Shizuoka Hospital,Izunokuni-city, Shizuoka,Japan
2 Gastroenterology ,Juntendo University School of Medicine,Bunkyo-ku, Tokyo,Japan
3 Gastroenterology ,Juntendo University School of Medicine,Bunkyo-ku, Tokyo,Japan;;

Conference
UEG Week 2015

Citation
United European Gastroenterology Journal; 2015: 2 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Social Sharing