10-DAY AND 14-DAY HIGH-DOSE DUAL THERAPY IN THE TREATMENT OF HELICOBACTER PYLORI: A PROPENSITY SCORE MATCHING ANALYSIS

Jie Hu  1     Jingtao Zhao  1     Zhe Zhao  1     Hao Mei  1     Jing Yang  1     Yangjie Zhu  2     Yi Zhang     Chunhui Lan     Peiying Zou    
1 Daping Hospital, Army Medical University,Chongqing,China
2 Daping Hospital, Army Medical University,Chong

Citation
United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1)


Login to access library content

Login

Do you need help setting up your myUEG account?
Contact us at [email protected]

New to myUEG?

Create myUEG account

Forgot your password?

Reset myUEG password

Social Sharing